bellahøjbadet


Projekt / project: ny- og tilbygning svømmehal, konkurrence
År / year: 2005
Adresse / location: københavn
Bygherre / client: københavns kommune
Areal / size: 5.400m2
Entreprisesum / contract sum: 118.3 mill. Kr.

Dk / I 2005 var Entasis indbudt til totalrådgivningskonkurrencen vedr. en ny svømmehal på Bellahøj. Forslaget ønskede at skabe en maksimal kontakt til friluftsbadet og friluftslivet via 5 prioriteringer.

1. Terrænskulptur. Først anlægges et artificielt landskab i form af en græsklædt terrænskulptur formet så den indrammer og beskytter parkbadet mod Frederikssundsvej og Borups Allé. På ydersiden en skulpturelt facetteret form der taler til den store urbane skala. På indersiden en blød og venlig ramme om det nye parkbad. 2. Landskabelig fortætning. En fortætning langs parkens perimeter indskriver de sekundære bygninger og parkering i en træbeplantning. Den understreger den centrale grønning, som fortsætter mod syd i Bellahøjmarken. 3. Bassiner; friluftsbad og kurbad. Badet anlægges som grønningens kulmination mod nord. De store bassinner anlægges som en del af det store grønne rum. De mindre bassiner anlægges i ”skovbrynet” som intime rum i terrænskulpturens massiv. 4. Overdækning. En let tagkonstruktion svæver præcist over de store bassiner og indretter bygningen efter årstiden fra svømmehal til friluftsbad. 5. Rum til mere! Volumenet i terrænskulpturen danner rum om op til 10.000 m2 helsecenter, dansestudio, kontorer og service kan placeres. Forskellige etapedelinger kan indtænkes i forhold til at opnå en synergi med de ikke programsatte arealer.

En / In 2005, Entasis was invited to participate in a competition of a new swimming bath at Bellahøj. The proposal wanted to create a maximum contact with the open-air bath and open-air life via 5 priorities.

1. terrain sculpture. First an artificielt landscape is created in the form of a grassy terrain sculpture shaped to frame and protect the park bath from Frederikssundsvej and Borups Allé. On the outside a sculptural faceted form that connects to the large urban scale. On the inside a soft and friendly frame of the new park bath. 2. Scenic densification. A densification along the park’s perimeter inscribes the secondary buildings and parking in a greenery. It emphasizes the central green area, which continues south into Bellahøjmarken. 3. Pools; open bath and Spa. The bath is built as the peak of the green to the North. The large basins are constructed as part of the large green space. The smaller pools are built in the edge of the “forest” as intimate spaces in the solid of the terrain sculpture. 4. Covering. A light roof hovering directly over the large pools adjust the building after the seasons – from swimming bath to open air pool. 5. Space for more! The volume of terrain sculpture provides space for up to 10,000 m2 wellness center, dance studio, offices and service to be placed. Different stages can be incorporated to achieve a synergy with the non scheduled areas.

snit gennem bassinerne

plan og sammenhæng med den omgivende natur