metamorfose


Projekt / project: transformation
År / year: 1993
Adresse / location: eckersbergsgade, københavn
Bygherre / client:
Areal / size: 960m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / kartoffelrækkerne er et af københavns mest populære beboelseenklaver. de 130 år gamle huse besidder ubestridelige kvaliteter. disse kvaliteter blev genfortolket afgangsprojektet af christian cold: 8 nye rækkehuse.http://goo.gl/mu32U8
de gamle facaders proportioner krydses med modernismens strategi om sammenhængende rumlige forløb.

En / kartoffelrækkerne is one of the most popular residential enclaves in copenhagen. the 130-year-old houses possess indisputable qualities. these qualities were reinterpreted in christian cold’s graduation project: eight new terrace houses.Black Friday Ugg Boots
the old proportions of the facades are intersected by the strategy of modernism of unbroken spatial sequences.

snit i metamorfose afgangsprojekt