nordhavn


Projekt / project: byplan
År / year: 2008
Adresse / location: nordhavnen, københavn
Bygherre / client: by og havn, københavns kommune
Areal / size: 82 ha, etageareal 4.018.000m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / Entasis deltog i den åbne internationale konkurrence om Nordhavn, der blev afgjort i dec. 2008. Her modtog vi en 2. Præmie.
Vores forslag blev bemærkelsesværdigt rost for den trafikale struktur – et arbejde som var baseret på bl.a. erfaringer fra Ørestad, Carlsberg og Helsingør. Projektet blev fremhævet for at være et erfarent arbejde, og pointerede derved indirekte at besidde den forventede tværfaglighed.

Uddrag af dommerbetænkningen:

“Forslaget udmærker sig bl.a. ved at være et af de mest gennemarbejdede af de indkomne forslag. Der er tale om et grundigt og indlevet projekt, der tager udgangspunkt i den erkendelse og opfattelse, at byer der fascinerer os, skabes gennem en langsom og delvist uforudsigelig overlejring af en række historiske spor og historier – fysiske og mentale elementer og begivenheder, som sammenstillet over tid danner en kompleks og oplevelsesrig by”

“Forestillingen om byen som en akkumulator af menneskeligt liv og tid danner grundlag for forslagsstillernes strategier for byudviklingen. Men det danner også forlæg for de mere konkrete bud på, hvordan fremtidens by kan se ud på nordhavnen”

En / Entasis participated in the open international competition for Nordhavnen, which was settled in Dec. 2008. the entry recieved a 2nd Prize.
Our proposal was remarkably praised for the traffic structure – which was based on such experiences of Ørestad, Carlsberg and Helsingør. The project was highlighted as being an experienced pjece of work, and thereby indirectly pointed out to possess the expected interdisciplinarity.

Excerpt from Judge report:

“The proposal is distinguished among other things by being one of the most elaborate of the proposals received. The project is thorough and empathetic and is based on the recognition and perception that cities that fascinates us are created through a slow and partly unpredictable superposition of a number of historical traces and stories – physical and mental elements and events that juxtaposed over time forms a complex and eventful city ”

“The notion of the city as an accumulator of human life and time is the proposers’ strategies for urban development. But it is also the template of the more concrete idea of how the city of tomorrow might look at the north harbor.”

nordhavn visualisering

nordhavn krydstogtskib

nordhavn svanemølleværket

nordhavn kanalen

nordhavn strandtippen

nordhavn oversigtsplan

nordhavn inderhavnen og kanalen