oslo s


Projekt / project: konsulent byplan og workshop
År / year: 2009
Adresse / location: oslo
Bygherre / client: oslo kommune
Areal / size: 52 ha, etageareal 765.000m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / Oslo Kommune afholdt en workshop hvor 3 teamledere fra Entasis, Khr og Sweco var inviteret til at lede 3 tværfaglige team for at nå til 3 forskellige visioner for det uløste urbane og trafikale knudepunkt som Oslo Sentralstasjon udgør.
Teamet ledet af Christian Cold foreslog en helt ny bydel placeret ovenpå baneterrænet. Dette er muligt i forbindelse med allerede planlagte omfattende omlægninger af tracéer. Den nye bydel danner bro mellem kvartererne rundt banegården.
Et uvildigt ekspertpanel bestående af Rambøll, fodgænger og cyklistforbundet m.fl. pegede entydigt på at kommunen burde arbejde videre med de principper, der blev introduceret.

En / Oslo Municipality organized a workshop where 3 teams leaders from Entasis, KHR and Sweco was invited to lead the 3 multi-disciplinary teams to reach 3 different visions for the unresolved urban and traffic hub as Oslo Sentralstasjon form.
The team led by Christian Cold proposed an entirely new town located on top of the railway terrain. This is possible in connection with pre-planned comprehensive restructuring of the rails. The new town forms a connection between the neighborhoods around the station.
An impartial panel of experts consisting of Rambøll, the pedestrian and cyclist association and others unequivocally agreed that the municipality should work with the principles were introduced.

oslo s diagram

snit i oslo s