pelican


Projekt / project: nybygning
År / year: ibrugtagning 2013
Adresse / location: kalkbrænderihavnsgade, københavn
Bygherre / client: tetris
Areal / size: 5.500m2
Entreprisesum / contract sum: 26 mill.kr.

dk / Tetris udvikler et lagerhotel på Østerbro. Entasis er knyttet til opgaven som arkitekt, idet kommunen har bedt om et projekt, der orienterer sig mod hele områdets potentiale.
Grundidéen med bygningen er at indføre et volumen, der indpasser sig i den eksisterende bymæssige sammenhæng. Bygningen placeres solitært og tilpasses grundens kileform. For at underbygge et tilhørsforhold møder bygningen horisontale linjer fra de omkringliggende bygninger ved hjælp af afskæringer, underskæringer, tryk og flugtelinjer. Dette betyder, at bygningen får differentieret højder og skrående flader.
I et ønske om at skabe et portmotiv mellem den nye bygning og genboen genbruges og transformeres den modstående murede facade som facademotiv til den nye facade. Denne transformering betyder en ”strækning” af motivet, så det passer til længden af den ny facade derudover vil vindueshullerne være tilmurede, og facaden vil stå som en spejling af sin nabo.

en / Tetris is developing a self storage building in Copenhagen. Entasis is attached to the assignment as an architect, as the municipality has asked for a project oriented towards the potential of the entire area.
The basic idea of the building is to introduce a volume that fits in the existing urban context. The building is placed solitary and adapted to the site’s wedged shape. To substantiate the contextual relationship, horizontal lines from the surrounding buildings are adapted into the new building as cuts, undercuts, prints and alignment. This means that the building will have different heights and inclining surfaces.
In a desire to create a gate between the new building and the neighbour, the facing brivk facade is used as a tranformed motif in the new facade design. This transformation means “stretching” the motif to fit the length of the new facade. The windows will be also will be walled up, and the facade will stand as a reflection of his neighbour.