Dorte Hærvig Dalgaard – dd@entasis.dk


e-mail / email: dd@entasis.dk
født / born:
  1972
nationalitet / nationality: dansk
uddannelse / education: kunstakademiets arkitektskole 2000
stilling / position: ass.partner. arkitekt maa. projektleder og sagsarkitekt

dk / Dorte har gennem en årrække vist en inspirerende polyteknisk bredde og engagement gennem sit arbejde hos Entasis.  Med 4 år på de bedste bland tyske arkitektkontorer bringer Dorte orden, struktur og redelighed med i sit arbejde. Hun evner at lytte og inddrage andres viden. Og med den baggrund er Dorte arkitektfaglige og kreative vinkler værd at give opmærksomhed. Vi oplever gentagende gange at vores bygherrer giver udtryk for tillid til og glæde ved samarbejdet med Dorte – ikke mindst når hun optræder som leder af komplekse opgaver i totalrådgivning.

Dorte er i kraft af sin faglighed og person en helt central kapacitet hos Entasis. Hun har flere gange forelæst om Entasis´ meritter i ind og udland, på skoler og i professionelle plan- og  investorkredse.

Dorte har bidraget aktivt og værdiskabende til nogle af Entasis´ markante projekter i bybygningsskala såvel som i bygningsskala. Her bør nævnes Carlsberg, Søtorvet i Silkeborg, Byens Ø i Odense, Hovedbanegård i Ulm, 4 byhuse i Frankfurt og 6.500 m2 high end boliger ved Svanemølle bugt.

cv / [pdf]

en / Dorte has through a number of years shown an inspiring polytechnical width and commitment in her work at entasis. Spending 4 years amongst the best of the German architectural offices Dorte brings order, structure and uprightness into her work. She has the ability to listen and absorb others’ knowledge. And with this background, dortess architectural and creative angles are worth giving attention. We experience yet and again that clients expresses their confidence and happiness by cooperating with Dorte – not least when she appears as the leader of the complex tasks that are total counselling.

Because of her professionalism and character Dorte is a core capacity of Entasis. She has several times given speeches about Entasis ´ merits both home and abroad, in schools and in professional plan and investor circles.

dorte has contributed actively and value-generating to some of Entasis ´ significant projects at city scale as well as at building scale. Especially with projects such as Carlsberg, Søtorvet in Silkeborg, Byens Ø in Odense, Central station in Ulm, 4 town houses in Frankfurt and 6,500 m2 high end housing at Svanemøllen Bay.

cv / [pdf]