emaljehaven


projekt / project: nyt byggeri af 169 boliger, institution + bypark
bygherre / client: ejendomsselskabet mhas
adresse / location: rentemestervej, kbh. nv
entreprisesum / contract sum:  2.400.000 dkk
areal / size: 20.000 m2
år / year: 2007

dk / En gammel industrigrund i Nordvest kvarteret blev omdannet til en offentlig park og en plads, indrammet af 169 boliger. Dette skete i et tæt samarbejde med borgerinddragelse i kvarterløft Nordvest regi.
Kvarteret rummer et møde mellem industriens tidlige funktionalistiske bygninger med 30érnes ekvilibristisk repetetive boligbebyggelser bedst repræsenteret ved Baumanns og Hansens ”storgården”. Mødet genskabes i bebyggelsen: lange facadeforløb, koncentreret dramaturgi ved porte og hjørner, accentuering af lysforhold mod syd henholdsvis nord. Alt sammen skabt ved et facadesystem af beton sandwich elementer i blanksleben norsk marmor der flettes sammen til et ornamenteret tæppe.
Alle boliger er gennemlyste og organiseret rundt om en fritstående kerne. Boligerne er fordelt på tredjedele almene-, andele- og ejerboliger. Landskabet rummede tre hovedelementer: haven, pladsen og gaden med særlig vægt på overgangene mellem disse tre rum. Haven bevarede de eksisterende træer, der står i ”gryder” i det regulerede terræn.
Pladsen stod som en terrasseret flade i sort asfalt med magnoliaer, og byinventar i samme norske marmor som facadeelementerne. I terrassernes trin indbygges led-belysning. Gaden – 250 meter lang lige strækning beplantes med birk der ad åre omdanner det nu hårde præcise rum til en lysende grøn katedral.

priser / [betonelementprisen]
link / [emaljehaven.dk] [cphx.dk]

en / An old industrial site in the Northwest neighborhood was transformed into a public park and a square, framed by 169 dwellings. This was done in close cooperation with public involvement in the auspices of neighborhood renewal Nordvest.
The neighborhood offers a juxtaposition between early functionalist, industrial buildings and the 30érnes equilibristic repetitive housing schemes. The meeting is re-created in the new building: long facades, concentrated dramaturgy at the gates and corners, accentuation of light towards south and north. All of these festures are created by a facade system of concrete sandwich elements in polished Norwegian marble, which merged into a ornamented curtain.
All apartments have light from 2 sides and are organized around a free-standing core. The homes are divided into thirds of council -, cooporative- and freehold appartments. The landscape consists of three main elements: the garden, the square and the streets with a special emphasis on the transitions between these three elements. The garden preserves the existing trees that stand in “hollows” in the regulated terrain. The square is a terraced flat black asphalt surface with magnolias, and street furniture in the same Norwegian marble as the facade elements. Led lighting is incooporated in the terrasses. The street – a 250 meters long straight stretch is flanked with birch trees, which over the years will transform the now hard precise urban space into a bright green cathedral.

awards / [betonelementprisen]
link / [emaljehaven.dk] [cphx.dk]

‘..et bygningsværk, der har den blanding af råhed og poesi, som var i det gamle industrikvarter..’
det er et byggeri i københavns barske nordvestkvarter, som kan holde stand mod kedsomheden..’