Rådgivning

entasis har gennem 22 år udviklet erfaring med og viden om rådgivning i forskellige konstellationer. Vores mål er altid at skabe mest mulig værdi for kunden/bygherren, uanset om der er tale om bygningskunst, masterplan eller landskab. Alle modeller spændende fra totalrådgivning over fagrådgivning til rådgivning under totalentrepriser har sine fordele og ulemper. Hver bygherre og hvert projekt er unikt. Vi tilskriver det stor værdi at rådgive bygherren i de initiale faser om hvilken organisationsmodel som vil bringe mest værdi til projektet.

totalrådgivning

entasis har omfattende erfaring med totalrådgivning hvor bygherren tiltror arkitekten ”den fulde pakke” – ansvaret for tid, økonomi, proces og produkt. entasis blev etableret på baggrund af totalrådgivngsopgaven ”Hovedindgang til Københavns Zoo” og siden da har vi leveret til tiden, til pengene og i en arkitektonisk og bygget kvalitet der er prisvindende høj. Tilliden som bygherren viser os honoreres uden undtagelse med ildhu, kontrol og nærvær. Vores totalrådgivningsopgaver spænder fra de små perler som Forsvarsakademiet, Århus Sejlsportcenter og Kanonhuset, til den enorme anlægs- og bybygningsopgave opgave Thomas B. Thrigesgade.

totalentreprise

entasis har indgået succesfulde samarbejder med totalentreprenører. Med succes menes at teamet har bragt bygherren originale og indlevede bygningsværker inden for den økonomiske ramme og til tiden. I samarbejdet med en Totalentreprenør nyder vi ikke privilegiet af den nære kontakt med bygherren gennem hele processen. Alligevel har entasis opnået ekstraordinære resultater i totalentrepriser, hvor i blandt bør nævnes Udvidelsen af Kildeskovshallen, Emaljehaven og Jægersborghave.

carlsberg-modellen

Carlsbergmodellen er en hybrid af Totalrådgivningsmodellen og Totalentreprisen – og er på sin vis konstrueret af det bedste fra de to klassiske rådgivningsformer: Carlsbergmodellen opdeles i en Fase 1 der er rådgiverstyret (totalrådgivning) og en Fase 2 der er entreprisestyret (totalentreprise). Hele holdet udpeges fra første dag, med det lille aber dabei at Totalentreprenørs aftale er betinget af at denne indgår med positiv og opbyggelig sparring (ikke som i ”sparerunde”, men som reel rådgivning), og optimering gennem hele projekteringen. Hvis/når teamet rammer den ønskede balance mellem targetpris og kvalitet til bygherrens tilfredsstillelse, overgår projekt- og projekteringsledelsen til Totalentreprenør og rådgivers aftale transporteres til denne.

konkurrencer

entasis blev etableret på baggrund af en konkurrence der blev tegnet ved køkkenbordet i 1996 hos familien Cold. Siden da har entasis deltaget i 5-10 konkurrencer årligt og vundet sin broderpart uanset om der har været tale om inviterede eller åbne konkurrencer. Vi har nu rundet 150 afleverede konkurrenceforslag. Hos entasis findes der ikke et konkurrencehold adskilt fra projekteringen på tegnestuen. Konkurrencer ledes og tegnes af minimum én partner og én erfaren arkitekt, der besidder stor projekteringskompetence. Derfra suppleres op med nyere kræfter der ligeledes har kontakt til bygbarhedens realisme.
Projekteringserfaringen har stor betydning for projektets bygbarhed og økonomiske realisme. ”Tomme tønder buldrer mest” – hos entasis er der ikke meget bulder, men derimod stor realisme forenet med en ambition om at finde og understøtte stedets og programmets unikke kvaliteter.

bygningsarkitektur

entasis blev grundlagt med bygningsarkitekturen for øje. Og de første, som de seneste opgaver, styrkes ved at vi altid erkender og dyrker at bygningen har en stor og ansvarspådragende indflydelse på tilgrænsende landskab og byrum. En bygning har med andre ord en stor evne til at række ud over sine egne grænser i både tid og sted. Det uanset om man vil det eller ej. Vi agerer efter at vores bygninger skal stå i århundrede og patinere smukt. Vi hylder det traditionelle håndværk og lader det gerne udspille sig i en stedspecifik moderne udformning. Vi forsøger med vores arkitektur at skabe ”a sense of wonder” (Louis Kahn). Ikke med modebetonet bling bling, men med dunkel fylde og mørk rigdom: Med en fortrolig og tillidsvækkende tone der har til formål at få brugerne til at føle sig hjemme, så bundne ressourcer og følelser kan frigøres.

landskab

entasis har fra første projekt med Zoologisk Haves Hovedindgang til de sidst vundne konkurrencer insisteret på at bygning og landskab er brødre og søstre. Derfor formgiver vi gerne selv landskab knyttet til vores bygnings- og masterplanopgaver, ligesom vi leverer rådgivning vedr. rene landskabsopgaver. Vi ser ofte at landskaber overprogrammeres og elaboreres i et omfang der lukker et landskabs oplevelsesrigdom og funktionalitet. Vi søger det modsatte: Et landskab der besidder en funktionel åben karakter, men dog en stærk tilstedeværelse med stor oplevelse af stoflighed og fladens uforanderlige tyngde målt op mod vegetationers bløde flygtighed. Ved at rådgive inden for både bygningsarkitektur og landskab tilbyder vi helhedsløsninger støbt til stedet og bygherre, ingeniør og entreprenør kan glæde sig ved en fuldt koordineret rådgivning.

masterplan

I 2007 vandt entasis den åbne internationale konkurrence om Carlsberg Byen, hvor 218 deltagere fra 35 lande bidrog med forslag. Forslaget var forfattet ” i øjenhøjde” – i bygningsarkitektens og landskabsarkitektens verden, frem for byplanarkitektens helikopterperspektiv. Carlsberg brød med normer og gav oplevelsen af begrebet ”by” en renæssance: tæthed, integritet, nedskalering, kompleksitet, uforudsigelighed, nærvær. entasis har i masterplaner som Thomas B Thriges Gade, Søtorvet, Karlastaden og Levanten vist at stor tæthed er direkte foreneligt med livskvalitet; at både udvikler og slutbruger har fælles interesser hvis emnerne håndteres indlevet og med stor faglighed.

interiør

entasis har designet alt fast interiør i de bygninger som vi har haft glæden af at arbejde med. Vi kan og vil ikke skille interiør, fra bygning, fra landskab. Vi arbejder med smukke og enkle materialer og detaljer der forskønnes ved tidens tand. Vores store svenske kollega Gert Wingardh har skrevet om os at entasis formår at skabe overraskende store helheder ud af materialer fra byggemarkedets hyldevarer. Vores interiør vokser ud af og dog sammen med vores bygninger og udgør en del af en helhed: et ofte feminint modstykke til råhusets rå tektonik og overflade.

transformation

entasis’ arbejde med bygningsarkitektur, landskab og masterplan registrerer altid stedets egenart og kvaliteter og fødes ud af denne analyse. På den måde kan alle vores projekter betegnes med ordet transformation. Født ud af denne strategi som altid har været os nærværende, har entasis gennem tiden transformeret bygninger og steder ved tilføjelser og subtraktioner. I begrebet transformation ligger der for os et temperament der er væsensforskellig fra det at restaurere. En restaurering kan være en del af transformationen, men grundlæggende er målet ikke at bringe noget tilbage i tid, men videre. Sammenstillingen af eksisterende og nyt, af forskellige tiders program og byggeteknik, beriger den bygningsmasse eller det landskab vi forlænger ved en transformation. Her kan nævnes udvidelsen af Danmarks yngste fredede bygning Kildeskovhallen, og additionen til Melstedgård i form af Bornholms Madkulturhus i den ene skala, og naturligvis både Carlsberg og Thomas B. Thriges Gade i storskala.

standard aftalegrundlag +

Ved indgåelse af en ny aftale benytter vi os af branchens standarder, såkaldte ’agreed documents’ mellem byggeriets parter. Standarderne omfatter aftaleparadigmer, ydelsesbeskrivelser, ABR 89, honorar- og betalingsforhold samt ordrebekræftelse. Alle dokumenter er tilgængelige i opdateret version på www.danskeark.dk/radgiverjuraterm

Rådgiveraftalen Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand definerer de projektspecifikke aftaleforhold, og refererer til ABR 89 – almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand. Rådgiveraftalen definerer blandt andet rådgivers og klientens ydelser, tidsfrister, det økonomiske grundlag, honorar, forsikring og ansvar.

ydelsesbeskrivelse +

Ydelsesbeskrivelsen er udformet med henblik på at definere roller og ydelsernes fordeling mellem rådgivere og klient, og mellem de enkelte rådgivere. Derudover definerer den ansvar og ydelser for projekteringsleder, projekterende rådgivere, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn. Ydelsesbeskrivelsen skal kunne anvendes både til store og små – komplicerede og mindre komplicerede byggerier – som referenceramme for fastlæggelse af ydelser i den konkrete rådgiveraftale.

Da ydelsesbeskrivelsen er en bruttoopremsning af ydelser, udarbejdes der ofte et ydelsesfordelingsskema hvor samarbejdsparterne yderligere kan specificere ansvar og input fra hver part for den specifikke opgave – som der kan henvises til i rådgiveraftalen.